Contact Us

วิธีปฏิบัติตนและเขียนสลากรถยนต์ใช้แล้วที่ถูกต้องตามกฎหมาย สคบ. สำหรับดีลเลอร์รถยนต์ใช้แล้ว

วิธีปฏิบัติตนและเขียนสลากรถยนต์ใช้แล้วที่ถูกต้องตามกฎหมาย สคบ. สำหรับดีลเลอร์รถยนต์ใช้แล้ว

วันนี้ Kaidee จะมาแนะนำวิธีปฏิบัติตนและการเขียนสลากรถยนต์ใช้แล้วที่ถูกต้องตามกฎหมาย สคบ. กันค่ะ

วิธีปฎิบัติตนสำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

  1. ต้องมีใบอนุญาตให้ค้าของเก่า (มีการต่ออายุครอบคลุมถึงวันที่ตรวจ)
  2. ติดฉลากรถยนต์ใช้แล้วที่หน้ารถยนต์ทุกคัน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
  3. ออกหลักฐานการรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของ สคบ.

วิธีการเขียนฉลากรถยนต์ใช้แล้ว

blog_181029_02

blog_181029_01

หมายเหตุ* สำหรับผู้ขายรถส่วนตัวหรือรถบ้านไม่ต้องเขียนฉลากรถยนต์ใช้แล้ว

กลับไปยัง Kaidee